top of page

תנאי שימוש
 

תנאי שימוש אתר "מתנפחים ונהנים"
ברוך הבא לאתר www.Mitnafun.com (להלן, יחד עם תחומי המשנה שלו, תוכנו, סימניו ושירותיו, "האתר"). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש הבאים לפני השימוש באתר זה כדי שתהיה מודע לזכויות והחובות המשפטיות בינך ובין מתנפחים ונהנים (להלן: "החברה"). בכניסתך לאתר או שימוש בו, אתה מאשר ומסכים במפורש כי אתה מתקשר אתנו בהסכם משפטי, שהבנת ושאתה מסכים לעמוד בתנאי שימוש אלה, ומחויב לעמוד בהם על-פי חוק, יחד עם מדיניות הפרטיות ("התנאים"). הנך מוותר בזאת על כל זכויותיך לדרוש חתימה מקורית (לא אלקטרונית) בקשר לתנאים אלו. אם אינך מסכים להיות מחויב לתנאים אלה, אנא אל תיכנס או השתמש באתר. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות אך מיועדים לשני המינים.
האתר נועד לצורך מתן מידע כללי ביחס למוצריה ושירותיה השונים של החברה, לרבות שעות הפעילות של החברה, הציוד והמתקנים המושכרים על ידה, וכן אפשרות להזמנת שירותים והשכרת ציוד ומתקנים ("השירותים או המוצרים").
החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאים אלה בכל עת. שינוי כזה ייכנס לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום התנאים המתוקנים באתר, והמשך השימוש שלך באתר לאחר מכן פירושו שאתה מקבל שינויים אלה.
האתר מיועד רק לאנשים מגיל 13 ומעלה. אם אתה מתחת לגיל 13 אנא אל תבקר או תשתמש באתר. אם אתה בין הגילאים 13 עד 18, עליך לעיין בתנאים אלה יחד עם ההורה או האפוטרופוס שלך לפני שאתה מבקר או משתמש באתר, ולהסכים להם. 
כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להזמין מוצרים באמצעות האתר.
במידה שוויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, הנך מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי תקנות של כל תחום שיפוט שהוא, אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.
1.    התנאים. 
1.1.    השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאים. מטרת התנאים הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר ("המשתמש", "הרוכש" "הנך" או "אתה"). הנך מאשר כי אם תשתמש באתר, הרי כל שימוש כזה יהווה אישור לכך שקראת את התנאים, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאים.
1.2.    יובהר, כי התנאים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
1.3.    אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור. 
1.4.    התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בעין בין התמונה למוצרים. מודגש, כי האתר יעשה כל שביכולתו בכדי להציג תמונות מדויקות ככל האפשר, אך כאמור התמונות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר.
1.5.    התנאים אינם גורעים מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, התקנות אשר הותקנו מכוחו כפי שיעודכנו מעת לעת ("חוק הגנת הצרכן") או כל חוק אחר (להלן יחד: "חוקי הצרכנות"), ככל שאלו חלים על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.
1.6.    מחירי המוצרים הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ לפי דין.
2.    הרשמה לאתר. 
2.1.    בכדי להירשם לשירותים מסוימים המוצעים באתר (לרבות הזמנת שירותים והשכרת מוצרים), תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך באמצעות האתר. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן יהיה להירשם מבלי למסור פרטים אלו. הנהלים אשר החברה תאסוף בהתאם למדיניות הפרטיות הזמינה בכתובת https://www.mitnafun.com/praivcy-polciy.  
2.2.    הינך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן את החברה במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. החברה (או מי מטעמה) תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
2.3.    הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. 
2.4.    הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך באמצעותה הנך מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. 
2.5.    במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.
2.6.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת. 
3.    הסכמה לתנאים באתר.
3.1.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מהתנאים.
3.2.    החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
3.2.1.    התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
3.2.2.    הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
3.2.3.    הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
3.2.4.    הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
3.2.5.    שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
3.2.6.    פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו.
3.2.7.    שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
3.2.8.    איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
3.2.9.    יצירת קישור לאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לאלימות, לגזענות או לאפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
4.    תמיכה טכנית.
החברה אינה מתחייבת כלפי המשתמש ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו ו/או המוצרים המוזמנים באתר. יחד עם זאת, המשתמשים יכולים לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני Mitnafun@gmail.com ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
5.    תנאי רכישה.
הזמנתו של הרוכש להשכרת המוצרים כפופה לטופס ההזמנה ולתנאים הכלליים ("טופס הזמנה" ו"תנאים כלליים" בהתאמה) החלים עליה והמופיעים בהזמנת הציוד.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בטופס ההזמנה ובתנאים הכלליים, יגברו הוראות המאוחרים אלא אם נקבע מפורשות אחרת במסמך זה. 

6.    מדיניות מוצרים ומחירים.
4.1.    מגוון המוצרים, המחירים (לרבות בגין הובלה) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינוי במחירים ללא הודעה מוקדמת מראש. למען הסר ספק כל שינוי במחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שבוצעה לפני השינוי.
4.2.    במקרה שבוצעה הזמנה להשכרת מוצרים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל ו/או אינו זמין להשכרה, החברה תיצור קשר עם הרוכש בתוך יום (1) עסקים ממועד ההזמנה ותודיע על העדר זמינות במלאי. יובהר כי הזמנת שאר המוצרים לא תבוטל בשל כך. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה להשכרת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב. מוצרים לאיסוף עצמי של הלקוח יהיו זמינים במשרדינו במועד המסירה שנקבע בטופס ההזמנה. במידה והוזמנה הובלה החברה תספק את המוצרים שהוזמנו לכתובת המשלוח אשר צוינה בעת ביצוע ההזמנה, המוצרים יגיעו ליעד המבוקש במועד המסירה שנקבע בהזמנה. החברה לא תהא אחראית בגין איחור במועד אספקה הנובע מנסיבות שאינן בשליטתה (כגון כוח עליון).
4.3.    מחירי ההובלה הינם כמפורט בטופס ההזמנה. דמי ההובלה לא יוחזרו בשום מקרה.
4.4.    דמי הובלה ייקבעו באופן אינדיווידואלי בהתאם לכתובת המסירה.
4.5.    מחירי ההובלה אינם כוללים מע"מ.
7.    פרטי רוכש המוצרים ואבטחת האתר.
5.1.    בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת האתר פרטים כגון פרטי כרטיס האשראי ופרטי ההזמנה ("הפרטים"). האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
5.2.    הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה.
5.3.    מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
5.4.    הפרטים באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו, פרטי הלקוח לא יעברו לצד ג' אלא אם מתחייב עפ"י חוק.
8.    תשלום בגין השירותים.
6.1.    כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין המוצרים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהזמנה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה עבור המוצרים בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
6.2.    סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלה" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הובלה במידה ורלוונטי.
6.3.    מדיניות ומחירי הובלה (לרבות מדיניות חישוב עלויות ההובלה כאשר מוזמנים במסגרת הזמנה אחת מספר מוצרים לכתובת אחת), זמני ההובלה הינם אינדיבידואליים ויתואמו עם עמך לפני אישור ההזמנה.
6.4.    ביטול פעולות על ידי הרוכש ניתן לבטל רכישה עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד המסירה. 
6.5.    במקרה בו ההזמנה נשלחה לרוכש, לא יוחזרו דמי ההובלה. 
6.6.    הודעה על ביטול הזמנה תימסר בטלפון של החברה (050-5544516) ותשלח במקביל בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת . Mitnafun@gmail.com
9.    מדיניות פרטיות.
החברה תשתמש במידע אישי שנאסף בקשר לאתר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה הזמינה בכתובת https://www.mitnafun.com/praivcy-polciy. אתה מסכים כי החברה תשתמש במידע אישי הנוגע אלייך בהתאם למדיניות הפרטיות.
10.    שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר.
כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
11.    בעלות ושמירה על זכויות.
9.1.    כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושה הבלעדי של החברה, חברות קשורות שלה ו/או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו.
9.2.    כל המידע המופיע על גבי האתר (ובכלל זה התוכן המופיע על האתר, עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) נמצא בבעלותה הבלעדית של החברה או של צד שלישי, לפי העניין, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
12.    שירות לקוחות.
לחברה מענה טלפוני המספק שירות לקוחות ללקוחותיה. ניתן לפנות במהלך שעות העבודה 09:00-18:00 בימים א'-ה' ובימי שישי בין השעות 09:00-13:00 , למעט חגים ומועדי ישראל, לפי פרטי ההתקשרות המוצגים בתחתית העמוד בדואר אלקטרוני או בטלפון. 
13.    קבצי Cookie וקישורים (links) .
11.1.    "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב-Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר ובכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
11.2.    בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. עם זאת, זכור שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
11.3.    באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר החברה, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. 
11.4.    החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. 
11.5.    בהתאם לאמור לעיל, החברה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.
14.    הגבלת אחריות.
החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לרכישת המוצרים, שירותי האתר, שימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של החברה (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין כל חבות, נזקים, פיצויים או אובדן שנובעים מהתנאים אלו או קשורים אליהם, לרבות הזמנת המוצרים, מתן השירותים, שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר, לא תהיה גבוהה מסכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע"י המשתמש.

15.    שונות.
13.1.    התנאים מתווספים לכל הוראות התנאים אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - התנאים אלו יגברו.
13.2.    על התנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. מחובתך כמשתמש שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות והתנאים בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות והתנאים בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש באתר.
13.3.    החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות להגנה זכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים) ולשם טוב. אם הנך סבור כי חומר המפורסם באתר מפר את זכויות היוצרים שלך, אנא פנה אל החברה לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: Mitnafun@gmail.com בכל פניה כזו מצדך או מצד עורכי דינך יש לציין את הסיבה לבעלות, הסיבה לסברה כי קיימת הפרה ופרטי קשר ברורים. 

עודכן לאחרונה: אפריל 2023
 
 

bottom of page